วันที่ 26-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
เกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ยพร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย
ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี

เพื่อบริโภคและส่งออก ณ จังหวัดอยุธยา

 

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย
จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด

ปี 2555/56 เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน

ณ ห้องประชุม อบต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

 

 

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2555 นางปราณี ครองยุทธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมประชุมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

   
 

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2555 นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม กรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2555
(ข้าว , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , มันสำปะหลัง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
   
 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย....

รายละเอียดเพิ่มเติม